• Home
  • Veel gestelde vragen

Wie heeft toegang tot de gegevens van STIZON?

In principe alleen aan die organisaties waar uzelf toestemming voor heeft gegeven en u STIZON heeft geautoriseerd uw gegevens door te leveren aan deze derden. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden geleverd aan en worden gebruikt door INSZO of een door u gekozen organisatie voor het leveren van sturingsinformatie voor uw praktijk of uw zorggroep of voor bijvoorbeeld FTO ondersteuning. Uw gegevens kunnen anoniem worden verstrekt aan PHARMO voor het beantwoorden van een wetenschappelijk vraag.

Wie ziet daarop toe?

Op elk gebruik van gegevens, ook waarvoor uw toestemming heeft gegeven, ziet de STIZON Compliance commissie toe op het juist gebruik van deze gegevens. Deze commissie toets het gebruik op alle mogelijke privacyaspecten. De STIZON Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht.

Wie zijn die derden?

Derden zijn organisaties die uw gegevens onderzoeken. Het gaat daarbij om het PHARMO Instituut die alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of INSZO die gegevens analyseert in opdracht van de zorgverlener zelf of de zorggroep. Beide organisaties staan onder toezicht van de Compliance Commissie.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De inzage in gegevens is voorbehouden aan medewerkers van STIZON en de door u gekozen organisatie die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Alleen de medewerkers van systeembeheer hebben volledige toegang tot uw gegevens, alle andere medewerkers hebben beperkt toegang afhankelijk van hun functie. De medewerkers van het PHARMO Instituut, de onderzoekers, hebben enkel toegang tot volledig geanonimiseerde gegevens.

Worden gegevens aan andere organisaties geleverd?

Uw gegevens worden in onbewerkte vorm nooit verstrekt aan derden. Bewerkte gegevens, die ontdaan zijn van alle gegevens die locatie, persoon (patiënt, zorgverlener) of instellingen kunnen identificeren, kunnen onder voorwaarden verstrekt worden aan onderzoekers die verbonden zijn aan een wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Kunnen Universiteiten gebruik maken van onze gegevens

Onderzoekers van universiteiten kunnen bewerkte gegevens voor onderzoek bewerken, analyseren en publiceren op basis van een goedgekeurd onderzoeksprotocol, waarin de aard en de benodigde gegevens expliciet worden beschreven. Toegang is beperkt tot die gegevens die in het onderzoeksprotocol worden beschreven. De Compliance Commissie ziet toe op een juist gebruik van deze gegevens.

Wie betaalt STIZON?

Alle gebruikers van de gegevens, dus het PHARMO Instituut, INSZO of de door u gekozen organisatie, evenals universiteiten betalen voor het gebruik per onderzoeksvraag. Hierdoor kan STIZON de kosten dekken die gemaakt worden voor het verzamelen van de data, het onderhoud en het beheer van de registraties.

Zijn de resultaten van onderzoek van mijn eigen praktijk openbaar?

NEE. De resultaten van onderzoeken uitgevoerd in opdracht van individuele zorgverleners zijn in principe niet openbaar. De resultaten worden alleen beschikbaar gesteld aan de individuele zorgverlener. Deze beslist zelf of deze resultaten met derden wil, mag en kan delen. Dat betekent expliciet dat de resultaten, de bewerking van gegevens voor bijvoorbeeld een diabetes zorgstraat alleen aan de zorgverlener zelf wordt terug gerapporteerd tenzij hij de gekozen organisatie mandateert deze gegevens met bijvoorbeeld de aangesloten zorggroep te delen.

U heeft wel relaties met de farmaceutische industrie, hoe zit dat?

De farmaceutische industrie, evenals de Europese Unie, de geneesmiddelen autoriteiten (EMA, FDA) en universiteiten zijn belangrijke opdrachtgevers voor het uitvoeren van onderzoek door het PHARMO Instituut. Voor alle opdrachtgevers gelden dezelfde spelregels. Onderzoekingen worden alleen project matig uitgevoerd indien het onderzoek zelf tot doel heeft informatie te generen die in het belang is van de behandeling van patiënten. Zij betalen voor dit onderzoek en de inkomsten worden gebruikt voor de financiering van STIZON. Commerciële projecten worden niet gehonoreerd.